TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 404 - Tất cả: 3222360
 
889/HD-SGD&ĐT - Giáo dục Hà Tĩnh Xứ Nghệ Nghệ An
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức ngành GD ĐT Nghệ An
 
Ngày ban hành: 22-5-2012
Ký hiệu văn bản: 889/HD-SGD&ĐT
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo
Số lần tải về: 9134 lần
Tải văn bản: Tải văn bản tại đây Acrobat Reader
Địa chỉ URL:

Các văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo khác:

359/GK-SGD&ĐT (Ban hành ngày: 20 thang4 nam 2012) Word
: 01/2013/QĐ.UBND.VX (Ban hành ngày: 11/01/2013) Word
70/2012/NQ-HĐND (Ban hành ngày: ) Acrobat Reader
889/HD-SGD&ĐT (Ban hành ngày: 22-5-2012) Acrobat Reader
Số: 719/SGD&ĐT-KTKĐCLGD (Ban hành ngày: 25-4-2012) Acrobat Reader
Số: 104 /SGD&ĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 01-02-2012) Word
Số: 03/SGD-ĐT-VP (Ban hành ngày: 29-12-2011) Word
Số: 2464 /SGD-ĐT-VP (Ban hành ngày: 19-12-2011) Word
Số: 2021/SGD&ĐT-TrH (Ban hành ngày: 21-10-2011) Acrobat Reader
Số: 1738/SGD&ĐT-GDCN (Ban hành ngày: 19-09-2011) Word
Số: 1903/SGDĐT -TCCB (Ban hành ngày: 06-10-2011) Word
Sô: 5347/UBND.VX (Ban hành ngày: 12-09-2011) Acrobat Reader
Số: 1464/SGD&ĐT-KHTC (Ban hành ngày: 09-08-2011) Word
Số: 1543/SGD&ĐT-KHTC (Ban hành ngày: 22-08-2011) Win Zip
Số : 2159 /SGD&ĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 20-10-2010) Word
Số: 1597 /SGD&ĐT-GDTrH (Ban hành ngày: 31-08-2011) Word
Số: 1603/SGDĐT-CNTT (Ban hành ngày: 31-08-2011) Word
1624/SGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 05/09/2011) Win Zip
25/SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 06/01/2010) Win Zip
Số: 1678 /SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 12-09-2011) Word
25/SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 06/01/2010) Acrobat Reader
Số: 84/2009/QD.UBND (Ban hành ngày: 04-09-2009) Acrobat Reader
Số: /SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 7/2010) Word
Số: 1091 /SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 17/6/2011) Word
Số: 947/SGDĐT- GDTX (Ban hành ngày: 27/5/2011) Word
Số 25/SGD&ĐT-GDTH (Ban hành ngày: 6/01/2010) Acrobat Reader
2094 /QĐ-BGDĐT (Ban hành ngày: 20/05/2011) Word
784/SGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 05/5/2011) Word
Số: 784/SGDĐT-TCCB (Ban hành ngày: 5/5/2011) Word
451/UBND.NC (Ban hành ngày: 10/11/2009) Acrobat Reader
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net