TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 905
Tất cả: 3893675
 
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ | HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN Bản in
 
Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2010-2011
Tin đăng ngày:24/5/2011 - Xem: 9602
 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện Hướng dẫn số 45/PGD&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Kỳ về việc hướng dẫn triển khai thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai cho năm học 2010-2011 như sau:
I - Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích: Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai.
II - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai:
- Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm 11đ/c :
+ Đ/c Hiệu trưởng: Trưởng ban;
+ Đ/c Phó HT Nguyễn Thanh Chương: Phó ban;
+ Đ/c Phó HT tiểu học: Nguyễn Đình Ngôn: Thư ký;
+ Các đ/c tổ khối trưởng: Ban viên (7đ/c);
+ Đồng chí Kế toán: Ban viên.
- Ban chỉ đạo căn cứ vào Quy chế công khai ban hành theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định trong quy chế.
- Trách nhiệm:  
Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung;
Phó ban chỉ đạo phụ trách nội dung 1;
Các thành viên phụ trách nội dung 2,3.
III - Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai:
1- Các nội dung công khai :
1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05 của quy chế 09).
b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học (Thực hiện theo Biểu mẫu 06).
c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.
d) Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:
a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (thực hiện theo Biểu mẫu 07).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (thực hiện theo Biểu mẫu 08).
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và những năm tiếp theo (2 năm).
1.3. Công khai thu chi tài chính:
Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
a) Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2010-2011 và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
b) Ngân sách nhà nước cấp (theo dự toán 2010).
Các khoản chi trong năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
c) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định.
Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
1- Về hình thức và thời điểm công khai :
 - Công khai trên trang website của trường và công bố trong các cuộc họp của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
 - Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm, cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
 - Đối với nội dung “Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2010-2011 và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo” ngoài việc đưa tin trên trang điện tử còn phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh và ghi trong sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường.
IV - Tổ chức thực hiện:        
- Đ/c Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định theo quy chế và kế hoạch đề ra. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm 2010- 2011 và kế hoạch triển khai của năm học 2011-2012.
- Đ/c Phó Hiệu trưởng : chủ trì, chịu trách nhiệm về nội dung 1 : Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; chịu trách nhiệm về đưa thông tin lên trang website của trường.
- Đ/c Tổ trưởng chuyên môn tổ 1,2,3,4,5 và tổ KHTN. KHXH chịu trách nhiệm nội dung 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục. Chuẩn bị các nội dung công khai liên quan báo cáo hiệu trưởng.
- Đ/c Kế toán chịu trách nhiệm nội dung 3: Công khai thu chi tài chính. Chuẩn bị các nội dung công khai có liên quan báo cáo đ/c Hiệu trưởng.
 Yêu cầu các đ/c trong ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp thời, đúng quy định theo kế hoạch đề ra.
  Hiệu trưởng: Trần Thanh Liêm

 
Hoạt động Công đoàn khác:
Bài thuyết trình cuộc thi Nữ công giỏi năm 2011 (22/5/2011)
Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2010-2011 (24/5/2011)
Điều lệ Công đoàn Vịêt Nam (15/6/2011)
Luật Công đoàn (22/6/2011)
Thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn (2/8/2011)
Hội thảo “Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ” (20/8/2011)
Quy định tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là bao nhiêu cho phù hợp (2/5/2012)

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tân Hợp Tân Kỳ Nghệ An
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0918026070- Fax: 0918026070
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: http://tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net